K6OLI-12 VARA FM updated to 4.2.3

K6OLI-12 VARA FM updated to 4.2.3
Packet on UZ7HO QPSK 2400, 1700Hz

Winlink Linkomatic